Stypendia

 

 

REGULAMIN
PRZYZNAWANIA I PRZEKAZYWANIA
STYPENDIÓW NA CELE ZWIĄZANE Z KSZTAŁCENIEM W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH, UMOŻLIWIAJĄCYCH UZYSKANIE ŚWIADECTWA DOJRZAŁOŚCI, A NOSZĄCYCH IMIĘ DZIAŁYŃSKICH LUB ZAMOYSKICH.
Regulamin określa zasady, warunki i tryb przyznawania oraz wypłacania stypendiów, w ramach Funduszu Stypendialnego Fundacji „Zakłady Kórnickie”.
I. Postanowienia ogólne
W celu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów z terenów wiejskich i małych miast, Fundacja „Zakłady Kórnickie” będzie przyznawać stypendia na podjęcie lub kontynuowanie nauki w szkole ponadgimnazjalnej, w której nauka kończy się egzaminem maturalnym.
§ 1. Słowniczek
Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
1)      „tereny wiejskie” - tereny położone poza granicami administracyjnymi miast;
2)      „tereny małych miast”
-          miasta do 5 tys. mieszkańców,
-          miasta do 20 tys. mieszkańców;
3)      „trudna sytuacja materialna” – sytuacja, w której dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty uprawniającej do uzyskania świadczeń rodzinnych, wskazanej art. 5 ust. 1-7, 8a-9 oraz 11 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. 2003 Nr 228, poz. 2255 ze zm.);
4)      „Szkoła” – szkoła ponadgimnazjalna, wskazana w art. 9 ust. 1 pkt 3) litery b), c), d), e) ,f) ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004, Nr 256 poz. 2572 ze zm.), nosząca imię Działyńskich lub Zamoyskich, umożliwiająca uzyskanie świadectwa dojrzałości (w której nauka kończy się egzaminem maturalnym), z wyłączeniem szkół dla dorosłych.
§ 2
Stypendia będą przekazywane w formie pieniężnej na cele związane z kształceniem w szkole ponadgimnazjalnej.
II. Warunki przyznawania stypendium
§ 3
1.      Stypendia przyznawane będą przez Zarząd Fundacji „Zakłady Kórnickie”, na pisemny wniosek ucznia, w trybie i na zasadach wskazanych poniżej.
2.      Do ubiegania się o stypendium uprawniony jest uczeń, który spełnia łącznie następujące warunki:
1)  pochodzi z rodziny, znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej i osiąga dobre wyniki w nauce,
2)  posiada stałe zameldowanie na terenie wiejskim lub na terenie małego miasta,
3)  uczy się w szkole średniej.
3. Uczeń pochodzi z rodziny, znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej i osiąga dobre wyniki w nauce:
a)  w przypadku, gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 580,00 zł netto lub,
b)  gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 670,00 zł lub,
4.  W przypadku, gdy rodzina lub osoba ucząca się utrzymuje się z gospodarstwa rolnego, przyjmuje się za podstawę obliczenia dochodu, przeciętny dochód z 1 ha przeliczeniowego, ogłaszany do dnia 30 października każdego roku przez Prezesa GUS, na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 ze zm.).
5.  Miesięczną wysokość dochodu rodziny w przeliczeniu na osobę lub dochodu osoby uczącej się, uprawniającą do ubiegania się o stypendium, ustala się na zasadach określonych w art. 5 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
III. Tryb i zasady rozpatrywania wniosków stypendialnych
§ 4
1.      Warunkiem rozpatrzenia wniosku o przyznanie stypendium jest:
a.    złożenie wniosku o przyznanie stypendium według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do Regulaminu,
b.    dołączenie do wniosku oświadczenia o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do Regulaminu, udokumentowanego odpowiednimi zaświadczeniami lub orzeczeniami o dochodach za rok 2016,
c.    dołączenie kserokopii dokumentu tożsamości, potwierdzającego miejsce zameldowania lub zaświadczenia o zameldowaniu z urzędu gminy w przypadku osób nie posiadających dowodu osobistego,
d.    w sytuacjach przewidzianych w niniejszym regulaminie, dołączenie kserokopii orzeczenia o niepełnosprawności.
2.      Wniosek należy złożyć w terminie do dnia 30.09.danego roku w szkole, w której uczeń podejmuje lub kontynuuje naukę.
3.      Szkoła przekazuje wnioski uczniów do siedziby Fundacji „Zakłady Kórnickie” najpóźniej do dnia 15.10.danego roku.
4.      Zarząd Fundacji „Zakłady Kórnickie” podejmie decyzję w przedmiocie przyznania lub odmowy przyznania stypendium. Decyzja jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
5.      Fundacja zawiadomi pełnoletnich uczniów lub rodziców/opiekunów prawnych ucznia niepełnoletniego o przyznaniu lub odmowie przyznania stypendium poprzez doręczenie zawiadomienia według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 do Regulaminu.
6.      W przypadku przyznania stypendium określonemu uczniowi, Zarząd Fundacji „Zakłady Kórnickie”, podpisze z pełnoletnim uczniem lub rodzicami/opiekunami prawnymi ucznia niepełnoletniego umowę przekazywania stypendium w roku szkolnym 2017/2018, według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4 lub Nr 5 do Regulaminu.
IV. Wypłata stypendium
§ 5
1.      Wypłaty i rozliczenia stypendiów dokonuje Fundacja „Zakłady Kórnickie”.
2.      Maksymalna kwota stypendium w skali roku szkolnego wynosi 2.500,00 zł (kwota ustalona: 250,00 zł x 10 miesięcy = 2.500,00 zł).
3.      Wypłata stypendium będzie następowała na wskazany w umowie przekazywania stypendium numer rachunku bankowego.
4.      Uczeń, któremu przyznano stypendium, zobowiązany jest do przedstawienia następujących dokumentów:
-     zaświadczenia o uczestnictwie w zajęciach szkolnych – Załącznik Nr 6 do Regulaminu, podpisanego przez Dyrektora szkoły (w porozumieniu z wychowawcą) lub osobę upoważnioną przez Dyrektora; Zaświadczenia składane będą na koniec każdego miesiąca pobierania nauki w roku szkolnym 2017/2018 i w latach następnych,
-     pisemnego oświadczenia, podpisanego przez pełnoletniego ucznia lub osobę, w przypadku ucznia niepełnoletniego, która w jego imieniu podpisała umowę o przekazaniu stypendium. Oświadczenie składane będzie raz w roku szkolnym. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 8 do Regulaminu,
-     świadectwa ukończenia klasy/szkoły, świadectwa maturalnego na koniec roku szkolnego – kopie świadectw będą stanowiły załącznik do dokumentacji ucznia,
5. Uczeń, któremu przyznano stypendium, zobowiązany jest do systematycznego uczestnictwa w zajęciach szkolnych. Liczba godzin nieusprawiedliwionych w okresie roku szkolnego 2017/2018 nie może przekroczyć 10 godzin lekcyjnych. W przypadku gdy nieusprawiedliwiona obecność w danym miesiącu przekracza 10 godzin, wypłata stypendium zostanie wstrzymana,
6. W przypadku, gdy uczeń, któremu przyznano stypendium, w trakcie trwania roku szkolnego 2017/2018 przestanie spełniać kryteria, o których mowa w § 3 ust. 2 lub § 5 ust. 5 powyżej, Zarząd Fundacji „Zakłady Kórnickie” może uchylić decyzję przyznającą stypendium.
V. Instytucje prowadzące obsługę programu stypendialnego
§ 6
1.      Obsługę programu stypendialnego prowadzi Fundacja „Zakłady Kórnickie”.
2.      Nadzór nad prawidłowością realizacji projektu w Fundacji sprawuje Komisja Rewizyjna Fundacja „Zakłady Kórnickie”.
VI. Postanowienia końcowe
§ 7
1.  Uczeń, któremu przyznano stypendium jest zobowiązany do zawiadomienia Fundacji „Zakłady Kórnickie”, Aleja Flensa 2B, 62-035 Kórnik o zaprzestaniu spełniania kryteriów wskazanych w § 3 ust. 2 niniejszego Regulaminu w terminie 7 dni od zaistnienia takiej sytuacji.
3. W przypadku wypłacenia stypendium po terminie wystąpienia zdarzeń wymienionych w ust. 1,uczeń, któremu przyznano stypendium, zobowiązany jest do zwrotu otrzymanego stypendium na konto wskazane przez Fundację „Zakłady Kórnickie”.
§ 8
Stypendia przyznaje się w ramach środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie Fundacji „Zakłady Kórnickie”.
 


Załącznik nr 1

Załącznik nr 2


Załącznik nr 3


Załącznik nr 4


Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7


Załącznik nr 8